Algemene Voorwaarden

Verhuur van Sloepen

Algemene Voorwaarden Verhuur van Sloepen

 Artikel 1 Begrippen

 1. Verhuurder; Sloep-Rent, Potaardestraat 86 A te 9140 Temse,
 2. Huurder; degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten, met een minimum leeftijd van 21 jaar.
 3. Huurovereenkomst; overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig.
 4. Verzekering; WA en Cascoverzekering afgesloten bij Pantaenius. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van de vaartuigen. De voorwaarden en de bijbehorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage. Er mag niet worden gevaren op wateren die als zijnde verboden voor mechanisch voortbewogen boten staan aangegeven op de waterkaart en bij windkracht 6 of hoger.
 5. Waarborg: € 250,00

Artikel 2. Verplichtingen van de huurder 

 1. Voor de afvaart dient de huurder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Er werd online een goedkeuring gegeven door de huurder.
 2. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij aanvang van de vaart te beslissen om mee te varen als ‘schipper’. Een meerprijs ten bedrage van €95,00 (incl. btw) zal worden aangerekend aan de huurder.
 3. Het dragen van zwemvesten bij kinderen < 12 jaar is verplicht. Deze worden voorzien op de boot en dienen tijdens de volledige vaart gedragen te worden.
 4. Het is verboden te roken aan boord.
 5. Huurder dient het gehuurde – gedurende de duur van de overeenkomst persoonlijk te gebruiken. De huurder mag het vaartuig niet uitlenen, verhuren of leasen zonder schriftelijke toestemming – vooraf – van de verhuurder.
 6. De waarborg moet altijd vooraf worden voldaan aan verhuurder, net als de overige huurkosten.
 7. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van vaartuig, motor en inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft. Dit ter beoordeling van de verhuurder.
 8. Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals kade- en liggelden, bekeuringen ect. zijn voor rekening van de huurder.
 9. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.
 10. De Huurder is gehouden het vaartuig borstelschoon terug te geven. Bij niet-nakoming van deze verplichting zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 35,00 (incl. btw).
 11. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten, inclusief gederfde inkomsten.
 12. Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid.
 13. Door ondertekening van de huurovereenkomst tijdens de online reservering verklaart de huurder zich akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt. Deze kopie wordt binnen 2 weken na huurperiode vernietigd, tenzij benodigd door verzekering, politie, justitie of andere instanties.
 14. Door ondertekening van de huurovereenkomst dan wel het (in opdracht) online reserveren van een vaartuig, verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen van de verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. De verhuurder zorgt voor een onderhouden en in goede staat verkerende boot, die voorzien is een deugdelijke veiligheidsuitrusting en voldoende brandstof. Een volle tank Diesel bedraagt 40 liter; hiermee kan 20 uur gevaren worden.
 3. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
 4. De kosten voor normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
 5. De verhuurder betaalt de waarborg (na aftrek van nog te verrekenen kosten c.q. schade) binnen 72 uur na afloop van de huurperiode terug aan huurder mits het schadebedrag bekend is. Indien bij schade of verlies de kosten niet bekend zijn dienen deze eerst te worden vastgesteld door een herstelbedrijf of expert. Nadat deze kosten zijn vastgesteld zal het eventuele restant worden terugbetaald.
 6. De waarborg wordt (na aftrek van nog te verrekenen kosten c.q. schade) op dezelfde wijze terugbetaald als door huurder is voldaan. Nadat de terugbetaal handeling door verhuurder is verricht is het aan de banken en creditcardmaatschappijen deze opdracht te verwerken. Verhuurder heeft geen invloed op de duur en de snelheid hiervan en is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Annulering

 1. Bij annulering door huurder tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode bent u 50% van de totale huursom verschuldigd. Omboeken naar een andere datum of tijdstip (indien beschikbaar en in hetzelfde seizoen) is kosteloos.
 2. Indien de huurder binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode annuleert is de volledige huursom verschuldigd. 
 3. In het geval van een no-show (niet nakomen van de reservering door huurder) wordt de totale huursom in rekening gebracht. Mocht men gebruik maken van een waardebon, dan komt de waarde van deze cadeaubon/waardebon te vervallen. De cadeaubon/waardebon wordt dan als ingeleverd beschouwd.
 4. In geval van slecht weer (code oranje of hoger, windkracht 6 of hoger in het vaargebied, dan geldt een kosteloze omboeking naar een andere datum, wel in hetzelfde seizoen. Als uw verplaatste vaart een aangepast tarief heeft, kan u geen refund vragen. Slecht weer tijdens de huurperiode valt niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal dan ook geen restitutie tot gevolg hebben.
 5. Als de huurder bij aanvang van de vaart verkiest om niet te varen, omwille van lichte regen, dan kan de vaart éénmalig verplaatst worden, tijdens hetzelfde vaarseizoen. Als uw verplaatste vaart een aangepast tarief heeft, kan u geen refund vragen.
 6. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de reservering te annuleren en stelt zich hierbij niet aansprakelijk voor de door huurder gemaakte kosten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan en diefstal van het vaartuig en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig en de evt. bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zicht heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden.
 4. Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is € 250,00. In geval van schade zal dit leiden tot inhouding van de waarborg. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het – door beide partijen ingevulde en ondertekende – schadeformulier in behandeling genomen.
 5. Verlies van attributen, zoals landvasten, fenders, reddingsvesten, kussens ect., van het vaartuig, zal door de huurder ter plaatse moeten worden vergoed.
  Mogelijke schade en -verlies van attributen verschuldigd bedrag: kras op de boot: € 50,00, beschadigingen neus: € 50,00, beschadiging door de lak van de boot zodat de polyester zichtbaar is: € 100,00, verlies landvast of fender: €25,00, gat in de bekleding: €75,00
 6. Huurder en opvarenden dienen op de hoogte te zijn van de geldende wetten en regelgeving en zijn aansprakelijk voor het naleven van deze wetten en regels. Huurder en opvarenden zijn tevens hoofdelijk aansprakelijk voor boetes en straffen voortkomend uit het niet naleven van deze wetten en regelgeving opgelopen tijdens de huurperiode en het verblijf op de haven. Hieronder valt ook tijdelijke regelgeving zoals de Corona maatregelen.
 7. De Huurder is ook aansprakelijk voor het aanbrengen van schade aan ander vaartuigen. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de huurperiode.

Artikel 6. Wanprestatie

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als:
  De weersomstandigheden dit vereisen (windkracht 6 of hoger, onweer, slagregen etc.)
  b. Huurder zich niet aan de huurvoorwaarden, vaarreglementen of wet houdt.
  c. Huurder onder invloed is van drank, drugs of overlast veroorzaakt.
  d. Huurder niet in staat blijkt een vaartuig veilig te besturen.
  Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 2. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 25,00 per kwartier en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 3. Schade, pech onderweg
  De huurder moet de schade van welke aard dan ook dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk melden aan de verhuurder.
  Indien een schadevergoeding ten voordele van de huurder gerechtvaardigd is zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor de boot niet meer te gebruiken is.
 4. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 5 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.
 5. Het is niet toegestaan met meer dan het door verhuurder aangegeven aantal personen plaats te nemen in het vaartuig of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer dan het maximaal aangegeven personen aan boord gevaren wordt of zonder toestemming huisdieren aan boord zijn geweest, wordt de volledige waarborg ingehouden.
 6. De stuurman van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn, en het wettelijke toegestane promillage niet te overschrijden. Indien verhuurder beoordeelt dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van de waarborg.

Artikel 7. Klachten en geschillen

 1. Klachten

Klachten over de uitvoering van de huurperiode dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij de verhuurder. Klachten worden uitsluitend door de verhuurder in behandeling genomen mits de klacht eerst tijdens de huurperiode binnen 24 uur na ontstaan klacht aan de verhuurder is voorgelegd, en ten tweede uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de huurperiode, schriftelijk bij de verhuurder aanhangig heeft gemaakt, met een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.

 1. Belgisch recht van toepassing

Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen de huurder en verhuurder over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen partijen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door de verhuurder worden voorgelegd aan de rechtbank te Dendermonde.

 1. GPDR

Persoonsgegevens die wij verwerken:

https://sloep-rent.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@sloep-rent.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

https://sloep-rent.be verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– https://sloep-rent.be analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

https://sloep-rent.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

https://sloep-rent.be verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

https://sloep-rent.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

https://sloep-rent.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. https://sloep-rent.be gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door https://sloep-rent.be en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@sloep-rent.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

https://sloep-rent.be wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

https://sloep-rent.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via welkom@sloep-rent.be.

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Sloep-Rent
Potaardestraat 86A
9140 Temse
Ondernemingsnummer: 0767.648.102
Telefoon: +32 479 87 53 53 of +32 484 47 47 88
e-mail: welkom@sloep-rent.be